บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านชำม่วง

โรงเรียนบ้านชำม่วง  อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ
             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 4
               จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อักษรย่อ   ช.ม.
คำขวัญโรงเรียน  ศึกษาดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน
สีประจำโรงเรียน   ม่วงขาว
วิสัยทัศน์
                โรงเรียนบ้านชำม่วง เป็นองค์กรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐาน และบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พันธกิจ
                พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  คิดวิเคราะห์  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  มีคุณภาพ มีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์วัฒนธรรมไทยและมั่นใจในตนเอง
บุคลากรโรงเรียนบ้านชำม่วง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/ วิทยะฐานะ
น.ส.กรรณิการ์ กลิ่นหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปรีชา เป้ทุ่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางอิสรีย์  ชาวนา
ครูชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
น.ส.ภัคธินันท์ คำมุงคุล
ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางภัทร์ธนัญ สามสี
ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางมยุรี สมานพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายชูสกุล คำขาว
ครูชำนาญการ
นางวันทา  ศรีตระกูลรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ
น.ส.ศุภรัตน์ วงศ์ละคร
ครูธุรการ
นางศิริลักษ์ ศรีแสง
แม่ครัว
นายเสกสรร  กำลังดี
พนักงานบริการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ
นายยงยุทธ  ปิวรบุตร
ประธาน
นายสมบอน สุธรรมวิจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำปี  คำมุงคุล
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายคำแหง วงษ์มาเกษ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
น.ส.ภัคธินันท์ คำมุงคุล
ผู้แทนครู
นางนิตดา  เรืองสมบัติ
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายค่าย  คำมอน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระครูศรีปริยัติยานุกูล
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน
ผู้บริหารสถานศึกษา

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
5
6
11
อนุบาลปีที่ 2
7
14
10
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
14
21
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
8
11
ประถมศึกษาปีที่ 4
15
8
19
ประถมศึกษาปีที่ 5
12
11
23
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
7
13
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
54
73
127


ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
กิจกรรม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2553
การประเมิน Best Practice ระดับดีเยี่ยม ปี 2553  

ผลงานดีเด่นด้านบุคลากร
ชื่อ - สกุล
ผลงานที่ได้รับ
นายปรีชา เป้ทุ่ง
ครูดีเยี่ยม สพท.ศก. 4 ปี 2553
นางอักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
ครูดีเยี่ยม สพท.ศก. 4 ปี 2553
นางอิสรีย์  ชาวนา
ครูดีเยี่ยม สพท.ศก. 4 ปี 2553
นางวันทา  ศรีตระกูลรักษ์
ครูดีเยี่ยม สพท.ศก. 4 ปี 2553
ครู  Master  Teacher กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางมยุรี สมานพันธ์
ครูดีเยี่ยม สพท.ศก. 4 ปี 2553
นายชูสกุล คำขาว
ครูดีเยี่ยม สพท.ศก. 4 ปี 2553

ผลงานดีเด่นด้านนักเรียน ปีการศึกษา 2553
กิจกรรม
ผลงานที่ได้รับ
ระดับ
ระดับปฐมวัย
กิจกรรมวิชาการกลุ่ม
1. สร้างภาพจากวัสดุ
2. เล่านิทานประกอบสื่อ
กิจกรรมกีฬา
1. ม้าก้านกล้วย
2. วิ่งครอบครัว
3. วิ่งกระต่ายขาเดียวชาย
กิจกรรมวิชาการระดับประถมศึกษา
1. นักอ่านรุ่นเยาว์ ช. 1
2. แต่งเพลงคุณธรรม ช. 2
3. สร้างภาพจากวัสดุธรรมชาติ ช. 2
4. ร้อยมาลัย

5. ประดิษฐ์ของใช้


เหรียญทอง
เหรียญเงิน

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง


เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศ อันดับ 2

รองชนะเลิศ อันดับ 2สพป.ศก. 4
กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน


สพป.ศก. 4
สพป.ศก. 4

สพป.ศก. 4
กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียน

กิจกรรม
ผลงานที่ได้รับ
ระดับ
6. ประดิษฐ์ของเล่น เด็กพิเศษ
7. ร้องเพลงเด็กพิเศษ
8. เดี่ยวพิณ
รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
         กลุ่มโรงเรียน

สพป.ศก. 4
สพป.ศก. 4


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2552
ระดับชั้น
ลำดับที่กลุ่ม
ลำดับที่เขต
ประถมศึกษาปีที่ 2 (LAS)
78.68
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
61.12
3
21
ประถมศึกษาปีที่ 5 (LAS)
41.51
3
51
ประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET)

41.42

4

60ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น